úřední e-deska

menu

úvodní stránka
historie obce
současnost obce
povinné informace
ocenění obce
občanské sdružení
podnikatelé
dokumenty
realizované projekty
GDPR - informace
směrnice - odpady
SPOD - standardy kvality
svazek obcí Bruntálsko
kalendář akcí
kultura
hřiště
fotogalerie
důležité odkazy
kácení dřevin
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

Czech POINT

nové fotografie

Úprava veřejného prostranství a obnova zeleně ve Valšově

Stavění májky
a pálení čarodějnic

Vítání občánků

Pohádkové odpoledne
s babi Dadlou

Turnaj v člověče nezlob se

Mikulášská pohádka

Rozsvícení vánočního stromku a zpívání koled

Stezka odvahy
a nocování na OÚ

Turnaj v nohejbale

Dětský den - Námořnický

Kácení májky

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Setkání seniorů
a rodáků
 

povinné informace - nejdůležitější předpisy


Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Valšov jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ. 
· Ústava České republiky 
· Listina základních práv a svobod 

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:
· zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 
· zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích 
· zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení 
· zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích 
· zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách 
· prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách 
· vyhl. č. 326/2000 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů 
· zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
· zák. č. 133/2000 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů 
· zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
· zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím 
· nař. vlády ČR č. 343/2000, kterým se určují pověřené obecní úřady 
· zák. č. 561/2004 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství 
· zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 
· zák. č. 218/2000 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky 
· zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání 
· zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
· zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
· zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost 
  v  rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech 
· zák. č. 358/2000 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích 
· zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech 
· zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků 
· zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí 
· zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích 
· nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů
   Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii 
· zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a 
  o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány
  obcí a okresními úřady 
· vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná 
  s užíváním bytu 
· zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě 
· zák. č. 40/2004 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
· vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení 
  o přestupcích 
· zákoník práce č. 65/1965 Sb. 
· zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností 
· zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
· zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech 
· zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník 
· zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
· nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi 
· zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy 
· zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu 

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce Valšov,které jsou v platném znění uveřejněny na těchto webových stránkách v kategorii „Úřední deska - vyhlášky a nařízení OÚ“.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva:
www.vlada.cz