úřední e-deska

menu

úvodní stránka
historie obce
současnost obce
povinné informace
ocenění obce
občanské sdružení
podnikatelé
dokumenty
realizované projekty
GDPR - informace
směrnice - odpady
SPOD - standardy kvality
svazek obcí Bruntálsko
kalendář akcí
kultura
hřiště
fotogalerie
důležité odkazy
kácení dřevin
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

Czech POINT

nové fotografie

Úprava veřejného prostranství a obnova zeleně ve Valšově

Stavění májky
a pálení čarodějnic

Vítání občánků

Pohádkové odpoledne
s babi Dadlou

Turnaj v člověče nezlob se

Mikulášská pohádka

Rozsvícení vánočního stromku a zpívání koled

Stezka odvahy
a nocování na OÚ

Turnaj v nohejbale

Dětský den - Námořnický

Kácení májky

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Setkání seniorů
a rodáků
 

povinné informace - příjem žádostí a dalších podání


Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně

Písemně na adresu : Valšov 72, 792 01 Bruntál

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.


E-mail: -
ou.valsov@centrum.cz
           -
ou.valsov.podatelna@centrum.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci.Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není – li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující , je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí je 15 dní (§14 odst.3 písm.c) zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna,když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst.5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejich důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a) komu je určena

b) kdo jí podává ( jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa )

Písemná žádost :

a) musí být srozumitelná

b) musí z ní být zřejmé, kdo jí podává

c) nesmí být formulována příliš obecně

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání,aby žádost upřesnil a upozornil jej, že nedostane – li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

a) písemně

b) nahlédnutím do spisu

c) pořízením kopie

Nelze – li písemné žádosti vyhovět a nebyla – li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti ( § 15 odst.zákona ), které se doručuje do vlastních rukou žadatele ( § 15 odst. 3 zákona ).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla – li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí ( § 15 odst. 1 ), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti ( § 15 odst.4 zákona ). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.